Yararlı .Bat ve .Vbs .Reg Kodları - 4

Yararlı .Bat ve .Vbs .Reg Kodları - 4

1 -

Açılan Pencerede Siz Yazın Windows Söylesin (.vbs Kodu)

Dim message, sapi
message=InputBox("Konuş Benimle...","Yazarsan Söylerim")
Set sapi=CreateObject("sapi.spvoice")
sapi.Speak message

 

2 - 

CPU Detaylı Bilgi Edinme (.vbs Kodu)

On Error Resume Next
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Processor")
For Each objItem in colItems
    Wscript.Echo "Description: " & objItem.Description
    Wscript.Echo "Name: " & objItem.Name
    Wscript.Echo "Processor Id: " & objItem.ProcessorId
    Wscript.Echo "Current Clock Speed: " & objItem.CurrentClockSpeed
    Wscript.Echo "Maximum Clock Speed: " & objItem.MaxClockSpeed
    Wscript.Echo "Socket Designation: " & objItem.SocketDesignation
Next

 

3 - 

Ekran Kartı Boyut ve Modelini Öğren (.vbs Kodu)

On Error Resume Next
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_VideoController")
For Each objItem in colItems
MsgBox objItem.Description & " - " & "Ram: " & FormatNumber(objItem.AdapterRAM /1024\1024*-1, 0) & " MB"
Next
Set colItems = Nothing
Set objWMIService = Nothing

 

4 - 

MAC Adresine Bak (.vbs Kodu)

 

Option Explicit

Dim objWMIService, colItems, objItem, Tst
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery ("Select * From Win32_NetworkAdapterConfiguration Where IPEnabled = True")
For Each objItem in colItems
  Tst = Tst & vbCRLF & objItem.MACAddress
Next
MsgBox "MAC-Adresiniz: " & Tst, , WScript.ScriptName

 

5 - 

Ram'ler Hakkında Bilgi Edinme (.vbs Kodu)

 

On Error Resume Next

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
    & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")

Set colItems = objWMIService.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_PhysicalMemoryArray")
For Each objItem in colItems
    Wscript.Echo "Maximum Capacity: " & objItem.MaxCapacity
    Wscript.Echo "Memory Devices: " & objItem.MemoryDevices
Next
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
    & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colSettings = objWMIService.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_ComputerSystem")
For Each objComputer in colSettings
    Wscript.Echo "Total Physical Memory: " & _
        objComputer.TotalPhysicalMemory/ 1048576
Next
strComputer = "." ' Local computer
strMemory = ""
i = 1

set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_PhysicalMemory")

For Each objItem In colItems

   if strMemory <> "" then strMemory = strMemory & vbcrlf
   strMemory = strMemory &  "Bank" & i & " : " & (objItem.Capacity /1024 /1024) & " Mb"
   i = i + 1
Next
installedModules = i - 1

Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_PhysicalMemoryArray")

For Each objItem in colItems
   totalSlots = objItem.MemoryDevices
Next

wscript.echo "Total Slots: " & totalSlots & vbcrlf & _
        "Free Slots: " & (totalSlots - installedModules) & vbcrlf & _
        vbcrlf & "Installed Modules:" & vbcrlf & strMemory

 

6 - 

Kod ile Web Sitesi Açmak (.bat Kodu)

@echo off
start chrome http://tahmaz.net
start iexplore http://tahmaz.net
start firefox http://tahmaz.net
exit

Yukarıdaki komutlarda hangi tarayıcı ile hangi sayfayı açmak istediğinizi seçebilirsiniz. (Eğer komutu bu şekilde uygularsanız tahmaz.net adresini Chrome,Firefox ve Internet Explorer 'de seri olarak açacaktır.)

 

7- (Süper Hidden)

@echo
attrib
+h +s /s /d
Exit

Yukarıda vermiş olduğum komut bilgisayarınızda ki tüm belgeleri ve dosyaları gizler. Normal şekilde "gizli dosyaları göster" menüsünden açılamaz. İsterseniz komutu değiştirip tek veya birden çok klasör ve alt klasörü bu komutla gizleyebilirsiniz. 

Dosyalarınızı görüntülemek için komutun tam tersini kullanmalısınız yani,

@echo
attrib
-h -s /s /d
Exit

(Ayrıca bu tür dosyaların görüntülenmesini sağlamak için Temizleme ve Bakım Scripti isimli çalışmama kodlar eklemiştim,isteyenler çalışmadan komut kullanımını inceleyebilir.)